Provozní řád

Provozní podmínky

I.
Každý klient i návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem prostorů Infinity yoga space. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo permanentky potvrzujete, že jste se s Provozním řádem seznámil/a, a zavazujete se jej plně dodržovat a respektovat daná pravidla.

II.
Každý účastník je povinen se při vstupu prokázat jménem, nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách  infnityogaspace.cz. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jógového prostoru a využívání jeho zařízení či služeb.

III.
Prostor Infinity yoga space je otevřen dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách infnityogaspace.cz pod záložkou a názvem rubriky Kontakty.

IV.
Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Infinityogaspace.cz. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku.

V.
ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ – Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit před jejím začátkem v rezervačním sytému dle platných STORNO PODMÍNEK před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude po Vás vyžadováno uhrazení specifikované částky – viz STORNO PODMÍNKY, či po Vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

VI.
STORNO PODMÍNKY
Ranní otevřené lekce lze zrušit max. 12 hodin před jejich konáním, v opačném případě je storno poplatek 100 % z ceny.
Otevřené lekce, probíhající odpoledne a večer, lze zrušit max. 2 hodiny před jejich začátkem v rezervačním systému. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny.
Z workshopu je nutné se odhlásit max. 24 hodin dopředu před jeho zahájením, nebo je možné za sebe poslat náhradu. Při nedodržení je storno poplatek 100 % z ceny.
Z kurzu je potřeba provést odhlášení max. 48 hodin před jeho zahájením, nebo je možné za sebe poslat náhradu. Při nedodržení je storno poplatek 100 % z ceny.
Termín jóga terapie, tedy individuální lekce, je nutno telefonicky zrušit max. 24 hodin dopředu.
Při odhlášení max. 12 hodin je účtován storno poplatek 50 % z ceny a u max. 6 hod pak 100 % z celkové částky.

Prosím dostavte se na lekce minimálně 10 minut před jejím začátkem.
Pozdní příchody ruší ostatní jógující.
Pokud budete mít zpoždění, prosím informujte pomocí sms, bude Vám připravena podložka v příslušné místnosti.
Akceptovatelné zpoždění je maximálně 10 minut, po předchozí domluvě, po začátku hodiny.
Při nerespektování výše stanovených pravidel nebudete vpuštěni do prostoru a storno poplatek činí 100 % z ceny.
Berte prosím ohledy na vyučující lektory i ostatní jógující. Zvažujte tedy prosím pečlivě své rezervace tak, abyste případně byli schopni se z rezervačního systému odhlásit včas.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

VII.
Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v šatně, která je situována mimo prostor určený ke cvičení. Při odchodu ze šatny musí návštěvník celkově vyklidit šatní skříňku tak, aby byla prázdná. Po dobu své návštěvy v prostorech studia je také zodpovědný za klíč i šatní skříňku. Při ztrátě klíče, či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené ve skříňce (osobní doklady, peníze, platební karty klíče, notebooky, cennosti, šperky a jiné). V případě odcizení či ztráty osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektora a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.
Každý klient je povinen řídit se pokyny lektora a personálu. Vstup do prostorů je povolen pouze bez obuvi, pro odložení obuvi je zřízená vstupní část prostorů. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmíte ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.
Klienti využívají veškeré vybavení i zařízení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora se mohou klienti obracet v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení prostoru.

X.
Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Infinity yoga space  nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.
Každý návštěvník je rovněž povinen dodržovat pokyny lektora vztahující se ke cvičení a vybavení. V případě nedodržení, nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému lektorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.
Lékárnička první pomoci je v prostorech k dispozici.

XI.
Po ukončení hodiny musí každý účastník po sobě uklidit a vyčistit (jóga podložka) vypůjčené pomůcky.

XII.
Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem studia a dbát na dodržování pořádku a řádu ve všech prostorech.

V prostorách je zakázáno:
- kouřit
- požívat alkoholické nápoje či jiné psychotropní či omamné látky

XIII.
Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku studia a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Provozní řád studia Infinity yoga space platný dni 1. 9. 2019 a dále.